Lauka diena 2018. gads

Lauka diena “V?jauzas izplat?bas ierobe?o?anas metodes da??dos Latvijas re?ionos”

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.17): ?Efekt?vas v?jauzas ierobe?o?anas strat??ijas izstr?de un demonstr?jums?

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.20): ?Augu mai?as izmanto?ana v?jauzas izplat?bas efekt?vai ierobe?o?anai da??dos Latvijas re?ionos?

Norises vieta:?AREI Stendes p?tniec?bas centrs, ?Di?zemes?, Di?stende, L?bagu pag., Talsu novads

Saimniec?ba “Rieksti?i”, ?ibu?u p., Talsu nov. (demonstr?jumu lauku apskate)

Datums: 2018. gada 27. septembris

Las?t vair?k>>

Top