Lauku izm??in?jumu un laboratoriju eksperimentu skate – konkurss

Lauku izm??in?jumu un laboratoriju eksperimentu skate – konkurss

2015. gada 13. j?lij? Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centr? notika Lauku izm??in?jumu un laboratoriju eksperimentu skate ? konkurss.

Dienas k?rt?ba:

10:30 ? 11:00? Pulc??an?s R?g?, Struktoru iel? 14a, otr? st?va z?l?.

11:00 ? Zin?tnisk?s darb?bas rezult?ti par 2014. gadu un pl?ni 2015. gadam (?. Ievi??);

12:00?? P?rskats par LAAPC doktorantu darbu (R. Ranc?ne);

12:15?? P?rskats par lauku izm??in?jumiem 2014./2015. g. (O. Treikale);

12:30?? Laboratoriju apskate (O. Treikale un grupu vad?t?ji);

12:45?? Kafijas pauze ar uzkod?m otr? st?va z?l?;

13:00?? Diskusija.

Top