Lekcija d?rzkopjiem – “D?rzs un dz?vnieki”

M?su p?tniece Baiba Ralle?las?ja?lekciju d?rzkopjiem “D?rzs un dz?vnieki” R?gas D?rzkop?bas un bi?kop?bas biedr?bas organiz?to Aijas Ka?kures Dendrolo?ijas kursu nosl?gum?. 2016.gada 9.apr?l? R?g?, Latvijas Dabas muzej?.

Lekcij? apskat?t?s apak?t?mas:

1) Noz?m?g?kie d?rzaugu kait?k?i;

2) Kait?k?u un citu bezmugurkaulnieku konstat??anas un ?er?anas metodes;

3) Kait?k?u dabisko ienaidnieku grupas;

4) D?rza darbi un kukai?i.

Top