Ra?as sv?tki – Vecauce 2015: Lauksaimniec?bas zin?tne reorganiz?cijas laik?

2015. gada 5. novembr? notika ikgad?jais zin?tniskais semin?rs Vecauc?, kur? piedal?j?s ar? p?rst?vji no SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra? ar stenda refer?tiem:

  • Granti?a-Ievi?a L., Stanke L., ?rgle G. Mikrobiolo?isk? m?slo?anas l?dzek?a Baikal EM?1 ietekme uz s?polu aug?anu siltumn?cas apst?k?os;
  • Granti?a-Ievi?a L., Ranc?ne R., Jakobija I., ?rgle G. ?be?u kraupja izplat?ba uz pla??k audz?taj?m ?be?u ??irn?m da??dos Latvijas re?ionos;
  • ?e?ajeva J. S?klu d?g?anu raksturojo?ie r?d?t?ji;
  • Treikale O., Zute S. P?k?augu slim?bu att?st?bas nov?rojuma rezult?ti 2015. gad? Latvij?;
  • Vigule Z., Granti?a-Ievi?a L., Skrabule I., Treikale O. Patog?n? mikoflora da??du kartupe?u ??ir?u uzglab??anas laik?;
  • Vilc?ne J., Jakobija I. Aug?u koku v?zis ? ierobe?o?anas iesp?jas, izmantojot slim?bas izplat?bas prognozi.

Notika ar? 2015. gada Latvijas lauksaimniec?bas zin?tnisko instit?tu, centru un m?c?bu saimniec?bu ?Lauku izm??in?jumu un laboratoriju eksperimentu skates ? konkursa? apbalvo?ana. SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? ieguva pirmo vietu ?Laboratoriju eksperimentu skat? – konkurs?? sa?emot naudas balvu 300.00 EUR no Zemkop?bas ministrijas, Atzin?bas rakstu un Ce?ojo?o kausu.

Top