7. NORBARAG semin?rs

2015. gada 24. ? 25. febru?r? LAAPC zin?tnieki piedal?j?s 7. NORBARAG semin?r? herbic?du, fungic?du un insektic?du darba grup?s D?nij?, Kopenh?gen?. S?k?ku inform?ciju par konstat?tajiem rezistences gad?jumiem Baltijas un Skandin?vijas valst?s un jaun?kajiem p?t?jumiem ?aj? jom? varat uzzin?t sazinoties ar Ievu Dudeli (nez??u rezistence pret herbic?diem), Kasparu Gulbi (rezistence pret fungic?diem) un Lauru Ozoli?u-Poli (rezistence pret insektic?diem).

Top