APTAUJA ? RIMpro prognozes ?be?u tin?ja un kraupja ierobe?o?anai

SIA Latvijas Augu Aizsardz?bas p?tniec?bas centrs jau vair?k k? 10 gadus pied?v? RIMpro prognozes ?be?u tin?ja un kraupja ierobe?o?anai, v?lamies noskaidrot J?su viedokli par prognozes pielietojam?bu, efektivit?ti un att?st?bas iesp?j?m.

Aptauja aiz?ems apm?ram 5-7 min, t?s rezult?ti sniegs mums v?rt?gu inform?ciju projekta t?l?kai pilnveidei un ?aus pied?v?t Jums aktu?lo inform?ciju! http://visidati.lv/aptauja/1052919599/

Top