Anketa ? V?jauzas izplat?ba J?su saimniec?b?.

Zin?tnisk? projekta “Ieteikumu izstr?de v?jauzas un citu izplat?t?ko nez??u sugu ierobe?o?anas pas?kumiem Latvijas apst?k?os” ietvaros Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs sadarb?b? ar AREI Stendes p?tniec?bas centru un AREI Prieku?u p?tniec?bas centru veic aptauju par v?jauzas izplat?bu zemnieku saimniec?b?s.

L?dzam J?s aizpild?t anketu par v?jauzas izplat?bu J?su saimniec?b?, t?s kait?jumu saimnieciskajai darb?bai un pas?kumiem, kas veikti v?jauzas ierobe?o?anai.

Aptaujas aizpild??ana aiz?ems aptuveni 5-7 min?tes. J?su dal?ba aptauj? ir br?vpr?t?ga, ieg?tie dati ir anon?mi un tiks izmantoti tikai apkopot? veid?.

https://goo.gl/forms/iM0JLq4v8qj9U2Vw1

Top