?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

Lasiet ?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?:

  • Andas Isodas – Krasovskas rakstu “S?kziedu s?kgalv?te – nel?gts viesis gandr?z katr? d?rz?”; 50. – 51. lpp.
  • Leldes Granti?as – Ievi?as rakstu “?bolu puves un to ierosin?t?ji”; 52. – 55. lpp.
  • Olgas Treikales un L?gas Feodorovas – Fedotovas rakstu “Mie?u lapu t?klplankumain?bas Drechslera teres att?st?ba un ietekme uz vasaras mie?u ra?u”; 56. – 59. lpp.
Top