Lauka diena 2018. gads

Lauka diena “Slim?bu un kait?k?u ierobe?o?ana biolo?iskajos ?be?u d?rzos

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.21): ?Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardz?b?, efektivit?tes demonstr?jums biolo?iskajos aug?u d?rzos da??dos Latvijas re?ionos?.

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.18): ?Da??du biolo?isko augu aizsardz?bas meto?u un l?dzek?u izmanto?ana kait?k?u ierobe?o?anai biolo?iskajos st?d?jumos da??dos Latvijas re?ionos?

Norises vieta:?z/s ?Re?i?, Katvaru pagasts, Limba?u novads (GPS koordin?tes 57.6020897,24.7919971)

Datums:?2018. gada 23. augusts.

Las?t vair?k >>

Top