Lauka diena 2018. gads

Lauka diena “Fitosanit?rie pa??mieni?pret slim?b?m un kait?k?iem ?be?u d?rzos?

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.22): ?Fitosanit?ro pa??mienu izmanto?ana integr?tajos un biolo?iskajos aug?u d?rzos lap?s un augsnes virsk?rt? eso?o slim?bas ierosin?t?ju un kait?k?u izplat?bas ierobe?o?anai da??dos Latvijas re?ionos?

Norises vieta: SIA ?Malum?, Vandzenes pagasts, Talsu novads (GPS koordin?tes: 57.4029946,22.9373404)

Datums:?2018. gada 14. augusts.

Las?t vair?k >>

 

Top