Lauka diena 2018. gads

Lauku diena “Slim?bas un kait?k?i upe?u st?d?jumos”

Demonstr?juma t?ma (lote): ?Fitosanit?ro pa??mienu izmanto?ana integr?tajos un biolo?iskajos aug?u d?rzos lap?s un augsnes virsk?rt? eso?o slim?bu ierosin?t?ju un kait?k?u izplat?bas ierobe?o?anai da??dos Latvijas re?ionos? (22. lote). Norises vieta: viesu nams ?Rakari?, Sv?tciems, Salacgr?vas novads (prezent?cijas), SIA ?Krogzeme?, Vi??enes pagasts, Limba?u novads (demonstr?juma apskate). Datums: 2018. gada 12. j?lijs Las?t vair?k >>

Top