Lauka diena 2018. gads

Lauka diena “Slim?bu un kait?k?u ierobe?o?ana biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos”

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.18): ?Da??du biolo?isko augu aizsardz?bas meto?u un l?dzek?u izmanto?ana kait?k?u ierobe?o?anai biolo?iskajos st?d?jumos da??dos Latvijas re?ionos?

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.21): ?Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardz?b?, efektivit?tes demonstr?jums biolo?iskajos aug?u d?rzos da??dos Latvijas re?ionos?

Norises vieta: SIA ?Pienj??i?, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads (GPS koordin?tes 56.3648773,24.6057142)

Datums: 2018. gada 9. augusts.

Las?t vair?k >>

Top