Lauku diena 2007. gads

Interesenti laipni gaid?ti

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra un LLU MPS “P?terlauki”

organiz?taj? Lauku?dien?

20. j?nij??plkst. 11.00?P?terlauki,?Platones pag., Jelgavas raj.

T?mas:

 • Vasaras kvie?u ??ir?u sal?dzin?jums (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Lopbar?bas un iesala tipa vasaras mie?u ??ir?u sal?dzin?jums (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Ziemas kvie?u jaun?ko ??ir?u demonstr?jums (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Agrotehnikas pas?kumi un ziemas mie?u ??ir?u sal?dzin?jums (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Ziemas rap?a jaun?k?s ??irnes (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Vasaras rap?a S?N tests (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Audz??anas apst?k?u ietekme uz ziemas kvie?u aug?anu un att?st?bu (LLU, Dr.habil.agr. A.Ru?a)
 • Jaun?ko aug?anas regulatoru efektivit?te ziemas kvie?u s?jumos (LAAPC, vad. p?tn., Dr. biol. O.Treikale)
 • Fungic?du efektivit?te ziemas kvie?os (LAAPC, vad. p?tn., Dr. biol. O.Treikale)
 • Fungic?du efektivit?te ziemas mie?u s?jum? (LAAPC, vad. p?tn., Dr. biol. O.Treikale)
 • Fungic?du efektivit?te vasaras mie?u ?Pasadena ?s?jum? (LAAPC, vad. p?tn., Dr. biol. O.Treikale)
 • Samazin?tas herbic?du devas vasaras kvie?os (LAAPC, asist. I.Vanaga)
 • Ziemas rap?a s?jas laiks, t? ietekme uz ra?as veido?an?s strukt?relementiem (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Herbic?du izmanto?anas iesp?jas zir?u, lauka pupu un kukur?zas s?jumos (LAAPC, asist. I.Vanaga)

Pulc??an?s: pie P?terlauku v?jdzirnav?m.

S?k?ka inform?cija:

29191519, Dzintra Kreita, LLU;

26235891, Ineta Vanaga, LAAPC

Top