Lauku diena 2007. gads

Interesenti laipni gaid?ti

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra

organiz?taj??Lauku dien?

24. j?lij??plkst. 11.00 z/s ?Kalnanoras?, Ik??il?, Ogres nov.

Latvijas augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs organiz? Lauku dienu ? izm??in?jumu demonstr?ciju??Datoriz?t?s br?din?jumu sist?mas RIMpro izmanto?ana integr?taj? augu aizsardz?b? ?be?u kraupja un ?bolu tin?ja ierobe?o?anai?.

S?k?ka inform?cija: 26150997, Maija Eihe

Top