Lauka diena 2018. gads

Lauka diena “Slim?bu un kait?k?u prognoz??ana ?be?u d?rzos ?l?muma atbalsta sist?mu priek?roc?bas aug?kopjiem”

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.19): ?L?muma atbalsta sist?mas izmanto?anas demonstr?jums kait?k?u un/vai slim?bu ierobe?o?an? integr?taj? audz??an? da??dos Latvijas re?ionos?

Norises vieta: z/s ?R?v?ni?, Dik?u pagasts, Koc?nu novads (GPS koordin?tes: 57.5824258,25.1075130)

Datums:?2018. gada 21. augusts.

Las?t vair?k >>?

Top