Konference ?L?dzsvarota lauksaimniec?ba?

2015. gada 19. ? 20. febru?r? LAAPC zin?tnieki piedal?j?s zin?tniski praktiskaj? konferenc? “L?dzsvarota lauksaimniec?ba?? Jelgav?, LLU, kur prezent?ja:

 • ZM ELFLA finansi?li atbalst?t? projekta ?Nez??u izplat?bas ierobe?o?ana integr?t?s augu aizsardz?bas sist?m? laukaugu kult?ru s?jumos un st?d?jumos, sekm?jot vides un resursu ilgtsp?j?gu izmanto?anu? rezult?tus par nez??u izplat?bu graudaugu s?jumos Latgal?.

  Stenda refer?tu skat?t ?eit.

 • ?Lapu koku nevien?d? mizgrau?a xyleborus dispar konstat??anas un ierobe?o?anas iesp?jas ?be?u st?d?jumos, izmantojot da??dus lamatu veidus?.

  Stenda refer?tu skat?t ?eit.

 • ?L?mumu atbalsta sist?mas RIMpro ? Cydia praktisk?s izmanto?anas iesp?jas aug?u d?rzos ?bolu tin?ja (Cydia pomonella) popul?cijas ierobe?o?anai?.

  Stenda refer?tu skat?t ?eit.

 • ?Divu lamatu veidu efektivit?tes sal?dzin?jums ave?vaboles byturus tomentosus konstat??anai un popul?cijas regul?cijai ave?u st?d?jumos?.

  Stenda refer?tu skat?t ?eit.

 • Mutisks refer?ts: “Vermikomposta mikrobiolo?isk? kvalit?te un ietekme uz kult?raugiem kompleksu p?t?jumu rezult?ti”.
Top