Zin?tnisko p?t?jumu prezent?cijas pas?kums

2014. gada 5. decembr? ZM ?r?kotaj? Lauksaimniec?b? izmantojamo zin?tnisko p?t?jumu projektu prezent?ciju nosl?guma pas?kum? tika prezent?ta ZM ELFLA finansi?li atbalst?t? projekta ?Ilgtsp?j?gas biolo?isk?s d?rzkop?bas att?st?ba, izmantojot vidi saudz?jo?as augu aizsardz?bas tehnolo?ijas, saglab?jot dabas resursus un to biolo?isko daudzveid?bu? rezult?ti.

Zi?ojuma?prezent?ciju skat?t ?eit

Top