Dārzkopības augu patoloģija

D?rzkop?bas augu?patolo?ijas speci?listi nodarbojas ar:

 • da??du fungic?du, mikrobiolo?isko prepar?tu, augu aug?anas regulatoru, aug?anas veicin?t?ju efektivit?tes un selektivit?tes nov?rt??anu aug?augu, d?rze?u st?d?jumos;
 • augu aizsardz?bas demonstr?jumu izm??in?jumu iek?rto?anu, kop?anu, v?rt??anu lauka dien?m u.c. vajadz?b?m;
 • zin?tnisko p?t?jumu veik?anu augu aizsardz?bas probl?mu aug?kop?b? risin??anu, sadarb?b? ar aug?kopjiem un cit?m iest?d?m;
 • da??du aug?augu kult?ru s??u slim?bu ierosin?t?ju identifik?ciju da??du zin?tnisko projektu un komercpas?t?jumu ietvaros;
 • da??du d?rze?u kult?ru s??u slim?bu ierosin?t?ju identifik?ciju da??du zin?tnisko projektu un komercpas?t?jumu ietvaros;
 • inform?cijas v?k?anu par aug?augu slim?bu izplat?bu un att?st?bu;
 • ieteikumu snieg?anu par profilaktiskajiem pas?kumiem slim?bu nov?r?anai un ierobe?o?anai;
 • ieteikumu snieg?anu slim?bas kontroles pa??mienu izv?lei un veik?anai.

D?rzkop?bas augu?patolo?ijas speci?listi ?pa?i specializ?ju?ies:

 • ?be?u un bumbieru kraupja ierobe?o?an?, izmantojot br?din?jumu sist?mu RIMpro;
 • da??du zeme?u slim?bu noteik?an? un ierobe?o?an?;
 • da??du kr?mmelle?u slim?bu identifik?cij?, izplat?bas noteik?an? un ierobe?o?an?;
 • ?bolu, bumbieru, ?ir?u, pl?mju aug?u puves ierosin?t?ju noteik?an? un ierobe?o?an?.

D?rzkop?bas augu?patolo?ijas grupa

 • sagatavo aktu?lo probl?mu apskatus da??diem nozares popul?rzin?tniskajiem izdevumiem;
 • piedal?s un lasa lekcijas par da??d?m d?rzaugu slim?b?m lauka dien?s, nozares semin?ros, apm?c?bas programm?s, profesion?l?s un augst?k?s izgl?t?bas iest?d?s;
 • piedal?s nozares aktu?l?s dokument?cijas un IAA vadl?niju izstr?d?.

?bolu sl?m?bas

Top