?urn?la “Saimnieks” marta numur?

Lasiet ??urn?la ?Saimnieks? marta ?numur?:

  • Ievas Dudeles rakstu “Izplat?t?k?s nez?les ziemas un vasaras rap?u s?jumos” un uzziniet, k?dus herbic?dus izv?l?ties lieto?anai savos laukos; 35. ? 39. lpp.
  • Leldes Granti?as – Ievi?as rakstu “?bolu puves un to ierosin?t?ji”; 54. – 57. lpp.

Top