Rokasgrāmata 2018`

Zin?tnes projekta??Inovat?vs dizains un pas?kumi funkcion?l?s biolo?isk?s daudzveid?bas paaugstin??anai biolo?iskajos aug?u d?rzos (ECOORCHARD)? ietvaros ir izveidota?Rokasgr?mata: Daudzgad?go ziedo?o augu joslas – r?ks kait?k?u ierobe?o?anas uzlabo?anai ?be?u st?d?jumos.?Las?t vair?k >>

Top