Semin?rs 2007. gads

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs un?LLU Augsnes un augu zin?t?u instit?ts

organiz? semin?ru? ?Jaun?ko p?t?jumu rezult?ti aug?kop?b??

22. febru?r? plkst. 13.30, Lielv?rdes iel? 36/38, R?g?

T?mas:

  • Ekonomiskais pamatojums potenci?li br?v?m zon?m no ?en?tiski modific?tiem (?M) kult?raugiem Latvij? (LLU, prof., Dr. habil. agr. I. Turka)
  • Rudzu melno graudu epidemiolo?ijas p?t?jumi (LLU, asoc. prof., Dr. biol. B. Bankina)
  • V?rpu fuzariozes (Fusarium spp.) izplat?ba, ierosin?t?ji un mikotoks?nu risks ziemas kvie?u s?jumos Latvij? (LAAPC, vad. p?tn., Dr. biol. O. Treikale)
  • Dezinfekcijas pas?kumu izstr?de kartupe?u gai??s gredzenpuves bakt?riju izn?cin??anai (LAAPC, vad. p?tn., Dr. biol. O. Treikale)

?Interesentiem prezent?ti zin?tnisk?s p?tniec?bas projekti, kas izstr?d?ti p?c ZM pas?t?juma 2006.g.

S?k?ka inform?cija:

26551272, Ilze Priekule, LAAPC

26368308, In?ra Turka, LLU

Top