Semin?rs 2007. gads

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs un Latvijas Valsts Aug?kop?bas instit?ts

organiz? semin?ru? ?Jaun?ko p?t?jumu rezult?ti aug?kop?b??

27. fenru?r??plkst. 9.30, Lielv?rdes iel? 36/38, R?g?

T?mas:

  • V?rusbr?va aug?augu pavairojam? materi?la audz??anas un kontroles sist?mas izveido?ana un introduc?t? pavairojam? materi?la karant?nas p?rbaudes uzs?k?ana (LVAI, vad.p?tn. Ph.Sc. I. Moro?ko)
  • Latvijas kult?raugu ?en?tisko resursu molekul?ri- ?en?tiski pasportiz?cija (LVAI, p?tnieks M.biol. G. L?cis)
  • Amerikas lielogu dz?rve?u kait?k?i un slim?bas Latvij?, to ierobe?o?anas iesp?jas (LAAPC, asistente Bac.agr. L. Jankovska)
  • Lielogu dz?rve?u un kult?rmele?u miner?l?s baro?an?s optimiz?cija izstr?d?tos k?dras purvos (LU Biolo?ijas instit?ts, vad.p?tn. Dr. biol. V.Nollendorfs)
  • Latvijas agroklimatiskajiem apst?k?iem atbilsto?u konkur?tsp?j?gu agr?nu v?nogu ??ir?u selekcija (Dr.biol. G. V?smi??)
  • Integr?t?s aug?kop?bas apm?c?bu veik?ana (LVAI, vad.p?tn. Dr.agr. E.Rubauskis)
  • Informat?v? materi?la par integr?t?s aug?kop?bas sist?mu sagatavo?ana un izdo?ana (LVAI, vad. p?tn. Dr.agr. M. Skr?vele)
  • 2006. gad? P?res D?rzkop?bas p?t?jumu centr? ?stenoto zin?tnisko projektu p?rskats (P?res DPC, vad. p?tn. Dr.agr. L. Lepse, p?tn. M.agr. J. Lepsis)
  • Inform?cija par 2006.gad? ?stenotajiem cita veida projektiem LVAI (LVAI, Dr. biol. E. Kaufmane)
  • Integr?t?s augu aizsardz?bas un kait?go organismu monitoringa sist?mas ievie?ana (LAAPC, p?tniece Mg. lauks. R. Ranc?ne)

Interesentiem prezent?ti zin?tnisk?s p?tniec?bas projekti, kas izstr?d?ti p?c ZM pas?t?juma 2006.g.

S?k?ka inform?cija:

26551272, Ilze Priekule, LAAPC

29495118, Ed?te Kaufmane, LVAI

Top