Zin?tnisko p?t?jumu prezent?cijas pas?kums

2014. gada 5. decembr? ZM ?r?kotaj? Lauksaimniec?b? izmantojamo zin?tnisko p?t?jumu projektu prezent?ciju nosl?guma pas?kum? tika prezent?ta ZM ELFLA finansi?li atbalst?t? projekta ?Nez??u izplat?bas ierobe?o?ana integr?t?s augu aizsardz?bas sist?m? laukaugu kult?ru s?jumos un st?d?jumos, sekm?jot vides un resursu ilgtsp?j?gu izmanto?anu? rezult?ti.

Zi?ojuma prezent?ciju skat?t ?eit.

Top