?urn?la “AGRO TOPS” septembra numur?

Lasiet ?urn?la “AGRO TOPS” septembra?numur? ?su kopsavilkumu par aktu?l?kaj?m t?m?m, kas tika izkl?st?tas?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?taj? D?rza dien? z/s “Kl?ves”, Elejas pagast?, Jelgavas novad? (11.08.2015.).

Ar ieg?taj?m?zin??an?m un pieredzi dal?j?s Reg?na Ranc?ne (valdes locekle),?Lelde Granti?a – Ievi?a (vado?? p?tniece, aug?augu patolo?ijas grupa), Laura Ozoli?a – Pole (p?tniece, entomolo?ijas grupa), Baiba Ralle (p?tniece, entomolo?ijas grupa), Inta Jakobija (asistente, aug?augu patolo?ijas grupa); 66. – 68. lpp.

Top