D?rza diena 2017.gads

Interesenti lapni gaid?ti?

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?taj? D?rza dien?

17. august? plkst. 11:00 SIA Malum, Vandzenes pag., Talsu nov. (57.396643, 22.940754)

57.396643, 22.940754

Dienas k?rt?ba:

10:30-11:00 Re?istr?cija

11:00-11:20 C??a ar ?be?u kraupi Latvij? un pasaul?. Prec?zu meteorolo?isko datu noz?me kait?go organismu prognoz??an?. (Reg?na Ranc?ne, LAAPC)

11:20-11:35 ?bolu tin?js un citi kait?k?i 2017. gad? (Laura Ozoli?a-Pole, LAAPC)

11:35-11:50 Aug?u koku v??a izplat?ba aug?u d?rzos (Inta Jakobija, LAAPC)

11:50-12:05 Aug?u d?rzu smidzin?t?ji, to efekt?va izmanto?ana (J?nis Lepsis, DI)

12:05-12:20 Jaunumi augu aizsardz?b? 2017. gad? (Anitra Lestlande, VAAD)

12:20-13:00 P?rtraukums ? kafijas pauze

13:00-13:15 Meteorolo?isko staciju izmanto?anas iesp?jas aug?kop?b? (Ain?rs Zeile, SIA AgTech)

13:15-13:30 Jaun?k?s aktualit?tes un pied?v?jumi d?rzkop?b? (Dace Lesi?a, SIA Agrimatco Latvia)

13:30-13:45 Diskusijas

13:45-14:30 Laiks d?rz? (kop? ar LAAPC un DI speci?listiem)

?

?

Par iera?anos zi?ot iepriek? Laurai: rakstot uz laura.ozolina.pole@laapc.lv vai zvanot uz mob. t?lr. 28337691

Top