D?rza dienas 2008. gads

Interesenti laipni gaid?ti

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra

organiz?taj? D?rza dien?

?Pieredze un probl?mas aug?augu audz??an? Latvij??.

18. j?lij?,?plkst. 11.00 – SIA ?Malum?, Ugu?i, Vandzenes pag., Talsu raj. (J. Ignatovi?s)

22. j?lij?,plkst. 11.00 – Z/s ?Svitkas?, Kauguru pag., Valmieras raj. (M. Eliass)

30. j?lij?, plkst. 11.00 – Z/s ?Mucenieki?, Jaunlutri?u pag., Saldus raj. (L. Rezgale)

5. august?,?plkst. 11.00 ? Z/s ?Ievulejas?, Vi?aka, Balvu raj. (V. Romanovs)

7. august?,?plkst. 11.00 – Z/s ??bel?tes?, Ceraukstes pag., Bauskas raj. (D. Anu?a)

T?mas:

  • ?be?u kraupja prognoz??anas mode?a RIMpro lieto?anas rezult?ti.
  • ?bolu tin?ja prognoz??anas metodes un to sal?dzin?jums.
  • Nov?rojumi par s??u izrais?taj?m slim?b?m aug?u d?rzos 2007. un 2008. gad?.
  • ?be?u, ?ir?u, upe?u un j??ogu noz?m?g?kie kait?k?i, to konstat??anas un ierobe?o?anas metodes.
  • LLKC demonstr?juma izm??in?jums par sabalans?tu insektic?du pielietojumu ?be?u d?rzos kait?k?u apkaro?anai (Z/s ?Mucenieki?).

    Referenti – LAAPC p?tnieki

  • Aktualit?tes agrotehnik? aug?u d?rzos

    Referenti ? Latvijas Valsts aug?kop?bas instit?ta un P?res D?rzkop?bas p?tniec?bas centra p?tnieki).

S?k?ka inform?cija (LAAPC):

26361918, Reg?na Ranc?ne,

28706764, Ilze Apen?te,

26150997, Maija Eihe

Top