D?rza dienas 2009. gads

Interesenti laipni gaid?ti

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra

organiz?taj? D?rza dien?

??Jaun?k? pieredze un atzi?as augu aizsardz?b? aug?u d?rzos?.

4.august?, plkst. 11.00 – z/s Mucenieki, Jaunlutri?u pag., Saldus nov., L.Rezgale

6.august?, plkst. 11.00 – z/s ?bel?tes, Ceraukstes pag., Bauskas nov., D.Anu?a

11.august?, plkst. 11.00 – z/s Svitkas, Kauguru pag., Bever?nas nov., M.Eliass

13.august?, plkst. 11.00 ? z/s Ievulejas, Vi?akas nov., V.Romanovs

T?mas:

  • Br?din?jumu sist?mas RIMpro lieto?anas efektivit?te ?be?u kraupja un ?bolu tin?ja ierobe?o?anai;
  • Fungic?du lieto?anas strat??ija ?be?u kraupja rezistences ierobe?o?anai;
  • ?be?u slim?bu un kait?k?u ierobe?o?anas iesp?jas ?be?u d?rzos, izmantojot biolo?iskos augu aizsardz?bas l?dzek?us;
  • ?ir?u mu?as izlido?anas prognoz??ana ?ir?u st?d?jumos;
  • Jaun?kie nov?rojumi par aug?u koku un ogul?ju slim?bu un kait?k?u izplat?bas un att?st?bas ?patn?b?m.

S?k?ka inform?cija (LAAPC):

26361918, Reg?na Ranc?ne,

28706764, Ilze Apen?te,

26150997, Maija Eihe

Top