D?rza dienas 2010. gads

Interesenti laipni gaid?ti

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra

organiz?taj?s D?rza dien?s

5.august?, plkst. 11.00 – z/s ?bel?tes, Ceraukstes pag., Bauskas nov., D.Anu?a

10.august?, plkst. 11.00 – z/s Svitkas, Kauguru pag., Bever?nas nov., M.Eliass

12.august?, plkst. 11.00 ? z/s Ievulejas, Vi?akas nov., V.Romanovs

17.august?, plkst. 11.00 – z/s Mucenieki, Jaunlutri?u pag., Saldus nov., L.Rezgale

T?mas:

  • br?din?jumu sist?mas RIMpro izmanto?anas rezult?ti ?be?u kraupja un ?bolu tin?ja ierobe?o?an? ? tika sagatavoti izdales materi?li no meteostacij?m par r?d?to kraupja infekcijas riska sign?liem katr? Latvijas da??;
  • slim?bu un kait?k?u ierobe?o?anas iesp?jas ?be?u un zeme?u st?d?jumos, izmantojot biolo?iskos augu aizsardz?bas l?dzek?us ? trihoderm?na efektivit?te pielietojot ?o biolo?isko aizsardz?bas l?dzekli ?bel?m un zemen?m;
  • jaunu un l?dz ?im ret?k sastopamu aug?augu slim?bu un kait?k?u izplat?ba Latvij? un to ierobe?o?anas iesp?jas ? piem?ram, bumbieru – kadi?u r?sa, bumbieru kraupis, baltplankumain?ba uz bumbieru lap?m, aug?u koku stumbru un zaru iedegas, kaule?koku pel?k? puve, pl?mju r?sa, kausi?r?sa uz upen?m, balt? puve uz zemen?m, zeme?u miltrasa, kr?mmelle?u zaru iedegas, v?jpl?mes jeb pl?mju ?tarbi?slim?ba?;
  • upe?u pumpuru ?rces ierobe?o?anas iesp?jas Latvij?, izmantojot s?ra saturo?os prepar?tus;
  • aktu?lie darbi aug?u koku kop?an? ? LVAI p?tnieki un aug?kopji par aug?koku vainaga veido?anu, profilaktiskiem pas?kumiem kraupja infekcijas samazin??an?.

vie

S?k?ka inform?cija (LAAPC):

28706764, Ilze Apen?te,

26150997, Maija Eihe

Top