D?rza dienas 2014. gads

Interesenti laipni gaid?ti

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra

organiz?taj? D?rza dien?

12. august? plkst. 11.00 z/s ?Mucenieki?, Jaunlutri?u pag., Saldus nov.?(L. Rezgale)

Dienas k?rt?ba:

10.30-11.00 Re?istr?cija

11.00 RIMpro progno?u sist?mas n?kotne

11.05-11.20 RIMpro-Cydia prognoze 2014. gad? (Laura Ozoli?a-Pole, LAAPC)

11.20-11.35 Rimpro-Venturia prognoze 2014. gad? (Lelde Granti?a-Ievi?a, LAAPC)

11.35-11.40 Lapu koku nevien?dais mizgrauzis ?be?u st?d?jumos (Ineta Salmane, LAAPC)

11.40-11.50 Bumbieru pangodi?? (Baiba Ralle, LAAPC)

11.50-12.05 ?bolu puvju izrais?t?ji (Lelde Granti?a-Ievi?a, LAAPC)

12.05-12.20 Fungic?du lietojums puvju ierobe?o?anai (J?lija Volkova, LAAPC)

12.20-12.35 Augu aizsardz?bas l?dzek?i mazajiem lietojumiem (Anitra Lestlande VAAD integr?t?s augu aizsardz?bas da?as vad?t?ja)

12-35-13.00 P?rtraukums

Firmu p?rst?vji par perspekt?viem augu aizsardz?bas produktiem aug?u d?rzos

13.00-13.15 Ilze Priekule (ADAMA)

13.15-13.30 Baiba Gusta (Nufarm)

13.30-13.45 Dace Zivti?a (Berner)

Praktisk? nodarb?ba un diskusijas d?rz?

13.45-15.00 Vainagu veido?ana vasar? (Edgars Rubauskis, LVAI)

S?k?ka inform?cija (LAAPC):?28337691 – Laura Ozoli?a-Pole

Top