D?rza dienas 2015. gads

Interesenti laipni gaid?ti

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra

organiz?taj? D?rza dien?

11. august? plkst. 11.00 z/s ?Kl?ves?, Elejas pag., Jelgavas nov. (M.???ickovskis)

Dienas k?rt?ba:

10:30-11:00 Re?istr?cija

11:00-11:05 RIMpro n?kotne tuv?kajos gados

11:05-11:20 ?be?u kraupja izplat?ba un ierobe?o?ana, izmantojot RIMpro 2015.gad? (R.Ranc?ne, ???L.Granti?a- Ievi?a)

11:20-11:35 RIMpro-Cydia prognoze 2015. gad? (L.Ozoli?a-Pole)

11:35-11:50 ?be?u miltrasas ierobe?o?anas pieredze (L.Granti?a-Ievi?a)

11:50-12:05 Kait?k?u un citu bezmugurkaulnieku konstat??anas un ?er?anas metodes (B.Ralle)

12:05-12:20 Aug?u koku v?zis, prognoz??anas iesp?jas ar RIMpro (I.Jakobija, J.Vilc?ne)

12:20-12:50 Jaunumi augu aizsardz?b?. VAAD progno?u speci?listu nov?rojumi aug?u un ogu d?rzos 2015. gad? (Anitra Lestlande, VAAD Integr?t?s augu ? ? ? ? aizsardz?bas da?as vad?t?ja)

12:50-13:20 P?rtraukums

Firmu p?rst?vji ar perspekt?viem augu aizsardz?bas produktiem aug?u d?rzos:

13:20-13:30 Ilze Priekule (ADAMA)

Praktisk? nodarb?ba un diskusijas d?rz?:

13:30-14:00 Vainagu veido?ana vasar? (Edgars Rubauskis, LVAI)

14:00-14:20 Kait?k?u un citu bezmugurkaulnieku konstat??anas un ?er?anas meto?u praktiskais pielietojums d?rz? (B.Ralle)

?klives

Par iera?anos zi?ot iepriek? Laurai: 28337691 vai laura.ozolina.pole@laapc.lv

Top