S?kdat?u politika

?Public?ts: 23.01.2019.


 

Kas ir s?kdatne?

S?kdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nos?t?ta uz J?su datoru vai mobilo ier?ci t?mek?a vietnes?apmekl??an?s laik? un ko t?mek?a vietne?saglab? J?su dator? vai mobilaj? ier?c?, kad J?s atverat vietni. Katr? turpm?kaj? apmekl?juma reiz? s?kdatnes tiek nos?t?tas atpaka? uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpaz?st ?o s?kdatni. S?kdatnes darbojas k? konkr?tas vietnes atmi?a, ?aujot ?ai vietnei atcer?ties J?su datoru vai mobilo ier?ci n?kamaj?s apmekl?juma reiz?s, tai skait? s?kdatnes var atcer?ties J?su iestat?jumus vai padar?t vietnes lieto?anu ?rt?ku.

Papildu inform?ciju par s?kdatn?m, k? ar? to, k? t?s iesp?jams p?rvald?t vai izdz?st, varat ieg?t t?mek?a vietn??www.aboutcookies.org.

K?dam nol?kam m?s izmantojam s?kdatnes?

?Latvijas Augu aizsardz?bas un p?tniec?bas centrs? SIA t?mek?a vietn? www.laapc.lv?tiek izmantotas s?kdatnes, lai:

??atcer?tos, vai esat jau piekritis tam, ka ?aj? t?mek?a vietn? tiek izmantotas s?kdatnes;

??analiz?tu apmekl?t?ju darb?bas t?mek?a vietn? (piesl?guma laiku, ilgumu, skat?t?k?s sada?as).

Ar s?kdatn?m saist?t? inform?cija netiek izmantota, lai J?s personiski identific?tu.??Latvijas Augu aizsardz?bas un p?tniec?bas centrs? SIA t?mek?a

vietn? s?kdatnes tiek izmantotas tikai un vien?gi nol?kam, kas min?ts ?aj? s?kdat?u politik?.

Google Analytics

?Latvijas Augu aizsardz?bas un p?tniec?bas centrs? SIA t?mek?a vietn? ir uzst?d?tas ?Google Inc? izveidot?s programmas ?Google Analytics?

veidot?s s?kdatnes. ?Google Analytics? s?kdat?u izmanto?anas nol?ks ir ?Latvijas Augu aizsardz?bas un p?tniec?bas centrs? SIA t?mek?a vietnes satura kvalit?tes uzlabo?ana un satura piel?go?ana t?s apmekl?t?ju vajadz?b?m. ?im nol?kam tiek apkopota standarta ?urn?lierakstu?inform?cija (piesl?guma laiks, ilgums, IP adrese) un anon?ma inform?cija par J?su darb?b?m t?mek?a vietn?.

?o s?kdat?u rad?t? inform?cija par to, k? J?s izmantojat t?mek?a vietni, tiek nos?t?ta uz ?Google? serveriem ?rvalst?s (kuri var neatrasties Latvij? vai Eiropas

Savien?b?) un tur saglab?ta.

Saska?? ar ?Google Inc.??pakalpojumu snieg?anas noteikumiem?un ?Google Analytics??pakalpojuma snieg?anas noteikumiem?Google?min?to inform?ciju izmantos, lai ?Latvijas Augu aizsardz?bas un p?tniec?bas centrs? SIA vajadz?b?m izv?rt?tu, k? J?s lietojat t?mek?a vietni, un sagatavotu p?rskatus par apmekl?t?ju aktivit?t?m t?mek?a vietn?.

J?su IP adrese, izmantojot IP anonimiz?ciju?(dz??ot J?su IPv4 adreses p?d?jo oktetu, k? ar? IPv6 adreses p?d?jos 80 bitus atmi?? iestatot uz

nulli), Eiropas Savien?bas vai Eiropas Ekonomisk?s zonas teritorij? tiek sa?sin?ta un tikai iz??muma gad?jumos var tikt nodota apstr?dei Amerikas Savienoto Valstu teritorij? eso?ajos ?Google? serveros.

?Latvijas Augu aizsardz?bas un p?tniec?bas centrs? SIA s?kdatnes neizmantos un to ne?aus dar?t nevienai tre?ajai personai nol?k? atrast vai v?kt jebk?du identific?jamu personas inform?ciju par t?mek?a vietnes?www.laapc.lv?apmekl?t?jiem.

J?s varat atteikties izmantot ?Google Analytics? s?kdatnes, lejupiel?d?jot un instal?jot papildr?ku?Google?Analytics Opt-out Browser Add-on.

?

T?mek?a vietn? www.laapc.lv?izmantot?s s?kdatnes

S?kdatnes nosaukums

Izmanto?anas

nol?ks

Apstr?des ilgums

_utma

S?kdatne

re?istr? pirmo apmekl?jumu (unik?lo apmekl?jumu) un

p?d?jo apmekl?jumu (unik?lo apmekl?jumu) (?Google Analytics? s?kdatne)

2 gadus no

izveido?anas

_utmb

S?kdatnes darbojas

p?ros, dodot iesp?ju apr??in?t apmekl?juma

ilgumu.

_utmb

re?istr? prec?zu laiku, kad apmekl?t?js s?k

lietot t?mek?a vietni, bet _utmc ? laiku,

kad apmekl?t?js p?rst?j lietot t?mek?a vietni

(?Google Analytics? s?kdatne)

l?dz sesijas

beig?m

_utmc

30 min?tes, ja

?aj? laik? netiek re?istr?ti jauni t?mek?a

vietnes apmekl?jumi

_utmz

S?kdatne

nor?da, no kurienes apmekl?t?js ir ieradies t?mek?a

vietn&##275; (mekl?t?js, saite cit? t?mek?a

vietn?, ierakstot adresi p?rl?kprogrammas adreses lauk?

u.tml.) (?Google Analytics? s?kdatne)

6 m?ne?us no

izveido?anas

_ga

Izmanto, lai noteiktu

t?mek?a vietnes unik?los apmekl?t?jus,

pie??irot katram nejau?? k?rt?b? ?ener?tu

identifikatoru (?Google Universal Analytics? s?kdatne)

2 gadus no

izveido?anas

_gid

Izmanto, lai noteiktu

t?mek?a vietnes unik?los apmekl?t?jus (?Google Universal Analytics?

s?kdatne)

24 stundas no

izveido?anas

?

K? kontrol?t vai izdz?st s?kdatnes?

Ja v?laties, J?s varat s?kdatnes kontrol?t un izdz?st. Pla??k lasiet?https://www.aboutcookies.org/.

J?s varat izdz?st visas s?kdatnes, kuras ir J?su dator?, un liel?ko da?u p?rl?kprogrammu var iestat?t t?, lai tiktu blo??ta s?kdat?u ievieto?ana dator?. Ta?u t?d? gad?jum? Jums manu?li b?s j?piel?go iestat?jumi ikreiz, kad apmekl?siet t?mek?a vietni, turkl?t past?v iesp?jam?ba, ka da?i pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Papildu inform?ciju par s?kdatn?m, tostarp par to, k?das s?kdatnes ir iestat?tas J?su dator? vai mobilaj? ier?c?, un, k? t?s iesp?jams p?rvald?t vai izdz?st, varat ieg?t t?mek?a vietn??https://www.aboutcookies.org/.

?

 

 

Aktualitātes